Goede Doelen gesteund door OPA

In 2023 heeft OPA de volgende goede doelen in Sneek gesteund: Bowlen voor gehandicapten; Leger des Heils – Kerstpakketten; Present SWF – Project Kerstengelen;  Met je hart Sneek – Uit eten met eenzame ouderen; OPA als hoofdsponsor bij het jaarlijkse SWZ voetbal toernooi voor kinderen met een beperking; CMV Harmonie Sneek – Concert 100 jarig jubileum; Nieuw monument voormalige Synagoge Sneek; Sneeker Cantate koor – 85 jarig Jubileum Concert; Watersport vereniging Sneek – Personeelslift voor mensen met een beperking; Lichtevenement in de Martinikerk ; Hospice de Kime – Speciale lakens ter voorkoming van huidschade; Stichting Popkelder Sneek – Investering muziekinstallatie; De Zonnebloem – Vergoeding van alle kosten voor een dagreis voor 40 personen met een beperking naar de Orchideeën Hoeve;  Buurtkastje Tinga; Volleybal Club Sneek: Project “Smashbal”; Worldservants Zuiderkerk:  Projecten in Rwanda – Uganda – Zambia; PKN Sneek Martinkerk: Voorzieningen in ontvangstruimte en bovenzaal voor akoestische geluidsdemping; De Waterman (Patyna) Project voor inrichten ontspanningsruimte ruimte voor mensen met Dementie; Stichting Datsja – Begeleiding jongeren die vastgelopen zijn op school of in werk; Stichting Myzyk foar Elkenien: Sneeker Talenten Wijkorkest 2024.

In 2023 was er ook veel steun op het gebied van internationale armoede bestrijding en noodhulp. OPA steunde projecten in Colombia, Congo, Tanzania, Malawi, Madagaskar, Roemenië, Noord Macedonië en er was steun voor de aardbeving in Syrië en Turkije.

Van waarde en betekenis zijn voor de medemens is waar het bij OPA om draait.

O.P.A. steunt al  45 jaar goede doelen. Organisaties die zich inzetten voor armoede bestrijding, mensen in nood of humanitaire hulp kunnen bij OPA een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Dit geldt ook voor kerkelijke, culturele en sociale instellingen, (sport-, muziek- en wijk-) verenigingen en stichtingen uit Sneek.   Informatie hierover vindt u op de website pagina Aanvragen Giften Hieronder een aantal voorbeelden van goede doelen die wij structureel steunen.

Armoedebestrijding en humanitaire noodhulp.

ADRA Nederland - De strijd tegen armoede en onrecht

ADRA Nederland. De ADRA organisatie staat voor een wereld waarin elk kind, iedere man en elke vrouw eerlijke kansen krijgt en gelijke rechten heeft. ADRA Internationaal is actief in 118 landen. Vanuit Nederland worden jaarlijks meer dan 20 projecten ondersteund. Het leven van meer dan 50.000 vrouwen mannen en kinderen wordt hierdoor positief veranderd. In 2023 doneerde OPA een gift voor de opvang van mensen die getroffen zijn door de aardbeving in Syrië en Turkije. In 2022 ontving ADRA giften van OPA voor vier projecten. Het project “Meisjes uit Zambia” richt zich op de aanschaf van herbruikbare maandverbanden zodat meisjes onderwijs kunnen blijven volgen. Daarnaast wordt aan 1.000 meisjes voorlichting gegeven over gezondheid en hygiëne. Ongeveer 58% van de Zambiaanse bevolking leeft onder de armoedegrens met een inkomen lager dan € 1,60 per dag.  Dit project sluit goed aan bij de doelstelling van OPA met de focus op de medemens. Een tweede project in Zambia betreft toiletvoorzieningen voor schoolkinderen. Andere projecten ondersteund door OPA zijn: Noodhulp aan Oekraïne; Kleding atelier in Bosnië en Keep the girls safe in Thailand.

Children Relief - Steun voor kinderen in achterstandssituaties

Stichting Children’s Relief: OPA ondersteunt twee kleuterscholen in Roemenië. Door problematische thuissituatie hebben veel kinderen een achterstand in hun ontwikkeling. Zij  spreken gebrekkig. Vaak moeten ze nog leren spelen. In de kleuterscholen is extra aandacht voor hen. Zij leren vaardigheden voor goede aansluiting op de basisschool. Hun vaak ongeschoolde ouders kunnen hen hierbij niet helpen. Het gaat deels om zigeunergezinnen die door de Roemeense bevolking worden genegeerd. Ook krijgen ze een maaltijd en is er aandacht voor hygiëne. OPA steunde de beide kleuterscholen in 2021, 2022 en 2023.

Swistokaa - Steun aan kinderen in Malawi

Stichting Swistokaa actief in MalawiDe Stichting Swistokaa, deels opererend vanuit Sneek, is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om hier verbetering in te brengen. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Men heeft in de afgelopen jaren de bouw van een eigen school gerealiseerd voor weeskinderen in Mangochi een stad met naar schatting 55.000 inwoners. Een eerste donatie door  OPA in 2022 is besteed aan buitenspeeltoestellen voor de ontspanning van de kinderen en uitbreiding en vervanging van schoolbankjes voor ongeveer 200 kinderen. Deze worden gemaakt door de lokale timmerman.  Een tweede project in 2022 betreft de financiële steun voor aanschaf studiematerialen en het onderhoud en brandstof voor een auto. Een snelle verbinding naar het ver afgelegen ziekenhuis is essentieel en kan levens redden. In 2023 werd een donatie gedaan voor aanschaf studie materiaal en de vervanging van het dak van de school. Deze was er af gewaaid door een tropische storm. Dit soort kleinschalige projecten, waarbij we ook rechtstreeks in contact staan met de initiatiefnemers, past erg goed bij de doelstelling van OPA voor steun aan kinderen en volwassenen die in armoede leven.

Volunteers in Colombia - Inzet voor gelijkwaardigheid.

Volunteers in Colombia: Het project “Box2Grow” heeft als doel het empoweren van vrouwen en meisjes in de stad Medellín. De vrouwen en meisjes krijgen box les en sociaal emotionele vaardigheidstrainingen. Deze meisjes en vrouwen zijn achtergesteld als gevolg van armoede, (seksueel) geweld en drugsmisbruik. Doel van het project is om ze handvatten te bieden om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren. Hierdoor komen ze sterker in de maatschappij te staan en kunnen ze weloverwogen levenskeuzes maken en voelen ze zich gemotiveerd om te werken aan een betere toekomst. Een tweede project betreft het geven van Engelse lessen voor 30 kinderen.

Steun aan bevolking Oekraïne:
GIRO 555 - Artsen Zonder Grenzen - Max maakt Mogelijk - Rode Kruis

Het team van OPA Samenwerkers doneerde op naam van iedere individuele OPA vrijwilliger in 2022 ruim 350 Euro. Afgerond werd door OPA in 2022 totaal 11.000 Euro aan giften verstrekt voor de opvang van Oekraïense bevolking via GIRO 555 ; Artsen Zonder Grenzen; Max maakt mogelijk en het Rode Kruis. 

Stichting Trijntje Beimers - Scholing voor een betere toekomst.

Stichting Trijntje Beimers: Het project “Timmeraantanzania” in Kilangala betreft het in gebruik nemen van een werkplaats (VTC – Vak Technisch Centrum) waar naast eenvoudig handgereedschap leerlingen ook elektrische houtbewerkingsmachines leren gebruiken. In de werkplaats zullen allerlei producten en halffabricaten gemaakt worden voor verkoop. Het moet een commercieel werkend timmerbedrijf worden dat financiële onafhankelijkheid nastreeft. De interne school biedt leerlingen een opleiding voor het behalen van een door de overheid erkend diploma. Daardoor ontstaan betere  toekomst- en doorgroeikansen. Bij het Vak Technisch Centrum in Kilangala krijgen ook jongeren uit heel arme gezinnen een kans op een vakopleiding. De houtbewerkingsmachines zijn geleverd door diverse bedrijven uit Friesland en in 2020 verscheept naar Kilangala. OPA ondersteunt met een gift de verbetering van de studenten verblijven en verdere technische scholing van het technisch docenten team van Vak Technisch Centrum.

Voorbeelden van projecten in Sneek

Speeltuin Noordoosthoek - Speelplezier voor alle kinderen

Speeltuin Noordoosthoek is een mooie speeltuin. Deze bevindt zich aan de Dr. Kuyperlaan. Achter het gezondheidscentrum  “It Noard”. Het bestuur van de stichting richt zich op het samen spelen van kinderen met kinderen met een beperking. Het plan is om de speeltuin toegankelijker te maken voor kinderen met een  beperking. Speelplezier voor alle kinderen. Het eerste project ínclusief spelen‘ werd door OPA gesteund door het vergoeden van de alle kosten voor de aanschaf van een aantal duo fietsen en duo skelters. Voor de wat oudere kinderen was de wens van het bestuur om een draaimolen aan te schaffen. De aanschaf van de draaimolen ‘Rota-Bounce‘ wordt volledig mogelijk gemaakt door een gift van OPA. De speeltuin wordt goed bezocht ook op de speciale samenspeel dagen.  

Voetbalclub SWZ - G Team - Voetbal is voor iedereen

Voetbalvereniging SWZ: OPA was hoofdsponsor van het toernooi voor kinderen met een beperking dat 4 juni 2022 werd gehouden. In de aanvraag stond o.a. het volgende: Doel is om kinderen met een beperking een onvergetelijke dag te laten meemaken. Het jaarlijkse toernooi, waar meer dan 100 kinderen aan deelnemen, is ieder jaar weer een feest voor de deelnemers. Tijdens de Corona periode kon het toernooi niet doorgaan. De kinderen zagen er naar uit dat het toernooi in 2022 weer door kan gaan. Het motto is: “Normaal wat normaal kan en bijzonder waar dit moet. Voetbal voor iedereen”. Ook heeft OPA in 2023 een donatie gedaan t.b.v. de organisatie van hetzelfde toernooi voor G-Teams op 10 juni 2023.

Voetbalclub ONS Sneek - Samen Vitaal Vooruit

Voetbalvereniging ONS: Project Multiskills. Het doel is dat kinderen zich motorisch breed en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Gedurende de trainingen komen alle grondvormen van bewegen aan bod. Multiskills is de leukste en meest veelzijdige manier van trainen, waarbij kinderen allerlei sport- en spelvormen doen die zij nog nooit eerder gedaan hebben. Het is gratis toegankelijk voor alle kinderen in SWF in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. OPA draagt met een gift bij aan deze activiteit. Een tweede project voetballen voor kinderen uit het AZC Sneek werd ook gesteund door OPA. De gift dekt een deel van de kosten voor aanschaf wedstrijd tenue, trainingspak en voetbaltas. Inmiddels hebben 80 kinderen van het AZC hier gebruik van gemaakt. Voor een derde aanvraag  “aanschaf ballen en diverse materialen” werd ook een gift verstrekt. In 2023 was er een gift voor de vervanging van twee CV ketels.

Stedelijk Muziekkorps en Fanfare Orkest CMV 'Harmonie Sneek'

Het team van OPA samenwerkers steunde in 2022 en 2023 het 100 jarig jubileum van beide orkesten met een gift. Voor de organisatie van de beide jubileums en aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.

Stedelijk Muziekkorps
Fanfare Orkest CMV 'Harmonie Sneek'

Leger des Heils Strijden voor de meest kwetsbare mensen

OPA steunde de Kerst-bon Actie in december 2022 en 2021.  Doel is mensen financieel en emotionele ondersteuning te bieden in woord en daad. Steeds meer mensen zijn in financiële nood zijn. Juist met de feestdagen kon een hart onder de riem worden gestoken. Vaak is er naast financieel nood ook sprake van sociale eenzaamheid. Voor een tweede project “Meedoen” werd in 2022 een gift verstrekt voor  activiteiten ter bevordering van ontmoetingen tussen mensen. Door buurtbewoners en mensen van het AZC met elkaar kennis te laten maken. Dit o.a. door een wandelactiviteit. Voor gezondheid en psychisch welzijn. En bevordering van de Nederlandse taal voor nieuwkomers. 

Met Je Hart - Afd. Sneek - Kwetsbare mensen verbinden

Kwetsbare ouderen met elkaar verbinden, dat is de missie van deze stichting. Met je Hart is actief in 38 gemeenten. De nadruk ligt in het verschil maken tussen eenzaamheid en gehoord worden. Door eenzame ouderen deel te laten nemen aan activiteiten buitenshuis en met elkaar in contact te brengen ontstaan er mooie gespreken en soms nieuwe waardevolle vriendschappen. Maandelijks gaan de deelnemers aan tafel bij de plaatselijke horeca. Om de juiste doelgroep te kunnen bereiken wordt samengewerkt met huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties zoals buurtzorg Sneek. De groep in Sneek bestaat op dit moment uit 28 ouderen. Twee giften verstrekt door OPA in 2021 en 2022 dekt de begrote kosten van de activiteiten van Met je Hart Sneek over een periode van 4 maanden.

Stichting Present SWF - We zijn er voor elkaar

We ontvingen een aanvragen voor het projecten “Kerst Engelen 2022 en Kerst Engelen 2021  . In de aanvraag stond o.a. het volgende vermeld: “In de adventsperiode wordt aan kwetsbare, eenzame mensen extra aandacht gegeven. Een steuntje in de rug in die donkere periode. Dit kan in de vorm van een kerstpakket voor armlastige of kleine attenties voor mensen die een moeilijke periode doormaken. De stichting Present SWF coördineert dit en wil daardoor mensen bewust maken van de nood van een ander en ontmoeting stimuleren. Men verwacht 200 koppelingen”. OPA ondersteunt dit project in 2022 en eerder in 2021 met een financiële bijdrage.

Stichting Present SWF slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We ontvingen in 2022 van hen een aanvraag voor project “Jong Maatschappelijk Betrokken”. Het doel van het project is om jongeren, scholieren van basisscholen, te stimuleren en de kans te geven om hun medemens te helpen. Men heeft uit eerdere ervaringen verrassende resultaten gezien. De aanvraag vermeldt: “Het enthousiasme van met name de basisschoolkinderen is ontroerend. Een verrassend neveneffect is, dat ouders en leerkrachten worden aangestoken door dit enthousiasme”. ook voor dit project verstrekte OPA een gift. Dit is een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief dat heel goed aansluit bij de doelstelling van OPA.

 

Hospice 'De Kime' - Bijna als thuis-huis

Hospice ‘De Kime’, een bijna als thuis-huis, is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Als de zorg thuis niet meer lukt wordt hulpgeboden. Gastvrijheid en verzorging voor mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van de zorg. OPA steunt ‘De Kime’ al vele jaren. in 2022 was er twee keer een gift voor hulpmiddelen en de aanschaf bedlampjes en een sta-op stoel.

Protestantse Gemeente Sneek

Een onderdeel van de ver(nieuw)bouw van de Martinikerk is de Multimedia, Licht en Geluid verdeeld over vrijwel alle ruimtes. Een belangrijk onderdeel is de geluidsinstallatie. Deze bestaat uit microfoons, luidsprekers, versterkers, ringleidingversterkers, audiomixer. Op basis van een ingediende aanvraag en mondelinge toelichting in de kerk verstrekte OPA een gift. Deze gift dekt alle kosten voor de  aanschaf van alle apparatuur voor de geluidsinstallatie inclusief de kosten voor installatie.